RODO

Polityka prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy,  że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Bob Energetyk Spółka z.o.o.
  Żardeniki 12
  11-008 Świątki
  NIP 739-387-16-51
  tel. 695 050 003
  e-mail:
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, i/lub telefonicznie.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Administratora danych osobowych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  1. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,
  2. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych.